ဂေခိုအစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု