ချင်း (ချိုး) အစီအစဉ် "အင်တာဗျူး" တေးရေး/ဆို K-steven နှင့်မေးမြန်းခြင်း