ချင်း (ချိုး) အစီအစဉ် “သုတ” အချိန်ကို အသုံးချတတ်လျှင်(၂)