ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း " ရွှေပေးလို့မရ