(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” တိမ်ကင်းစင်၍ လမင်းသာပြီ