ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း " စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အား