ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း" ပန်းကလေးများအတိုင်းပင်