ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” သက်ရှည်ကျန်းမာလမ်းလျှောက်ပါ