ကချင်အစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” အမျိုးသမီးတိုင်း စစ်ဆေးသင့်သည့်ကင်ဆာ