(ကယားအစီအစဉ်) “အစားအစာ” မြေပဲငါးပိချက်၊ တို့စရာအစိုနှင့် ဘူးသီးဟင်းချို