(ကယားအစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” ရခိုင်မုန့်တီ(အရည်၊ အသုပ်)