ကယားအစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” ချောင်းဆိုးလက္ခဏာ သိကောင်းစရာအကြောင်း