(ကယန်းအစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” ခရမ်းချဉ်သီးယိုလုပ်နည်း