မွန်အစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" မွန်ရိုးရာစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းဓလေ့