(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “ သာယာလှပ ” ပြည်ထောင်စုထဲက ပအိုဝ်း