ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ အစီအစဉ် " မိသားစုစီမံကိန်း "