ရခိုင်အစီအစဉ် " ပုံပြင် " လယ်သမားနှင့် ကြိုးကြာငှက်