ရှမ်းအစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၁၂)လရာသီပွဲတော်-၁