တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်း

တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်း အားကစားသတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အားကစားသတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။