တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်

တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။