‘ဝ’အစီအစဉ် " ပုံပြင် " နှစ် နှစ်ဆယ်နဲ့ ညီမျှသော စကားသုံးခွန်း