စာတမ်းများမှတဆင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၏ လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် National Conference in Science and Engineering 2023 စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပ

Friday, November 17, 2023