အသိပညာနှင့် အမှန်တရား “ကျင့်ဝတ်တို့ကို ကောင်းစွာလိုက်နာခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏”

Sunday, April 07, 2024