စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

Friday, June 07, 2024