ဇွဲကပင်မြေမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ (ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ အပိုင်း-၂)