(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “အစားအစာ” ငါးခူစင်းကော ပိန်းဥ ဟင်းရည်နှင့် ငါးပိသုပ်