အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” အစာအိမ်ရောဂါ မခံစားရစေရာ