ဂေဘားအစီအစဉ်“သုတ” ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းမှ သက်သာစေသောနည်းများ