ဂေခိုအစီအစဉ် "ပြည်နယ် " သဘာဝအလှများနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မနောမြေ