ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” အူတီဘီအကြောင်းနှင့် ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များ