ကိုးကန့် အစီအစဉ် “သုတ” မိုးရာသီအတွင်းဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အစားအစာများ