(ကချင်အစီအစဉ်) “အစားအစာ” ငှက်ပျောဖူးချဉ်စပ်ဟင်းနှင့် ပဲစောင်းလျားသီးသုပ်