(ကယန်းအစီအစဉ်) “အစားအစာ” ဒညင်းသီးငါးပိချက်နှင့် ဆူကာသီးသုပ်