လယ်ယာစီးပွား အစီအစဉ် " နွေရာသီစိုက်ခင်းတွေမှာရေလိုအပ်မှု "