မွန်အစီအစဉ် “သုတ” ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းအောင်အသုံးပြုနည်း