ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အင်တာဗျူး)