ရှမ်းအစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” အချိုစားများသောကလေးနှင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ပြဿနာများ