‘ဝ’အစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” မတ်တပ်ရပ်စဉ် ရေမသောက်သင့်သည့်အကြောင်းရင်း