ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ နှစ်သက်တမ်း (၇၀၀)ရှိ ပန်းသီးပင်ကို ဗီယက်နမ် သဘာဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း (VACNE) က အမွေအနှစ်သစ်ပင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့

Saturday, June 03, 2023