တရုတ်မကာအိုရှိ “Everyone Stray Dogs Macau Volunteer Group” မှ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက တိရစ္ဆာန်များ စွန့်ပစ်မှုတိုးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့

Saturday, June 03, 2023