တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ “ဝ ရိုးရာခေါပုတ်ထောင်းနည်း”