တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာ ချက်ပြုတ်နည်းများ “ချင်းရိုးရာ ဝက်အူအစာသွပ်”