တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ “ရှမ်းထမင်းဝါ”