ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ်များ

 စဉ်  ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအမည် ဆက်သွယ်ရမည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်  ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များ
 ၁  Mango Marketing Services  ‌ဒေါ်‌အေးနှင်း‌ဆွေ ဝ၁-၅၁၂၈၈၄, ဝ၁-၅၂၃၃၃၈, ဝ၁-၇ဝ၁၃၂၅
 ၂  Ki Ki Myanmar ‌ ဒေါ်မျိုးမျိုးခိုင်  ဝ၁-၅၃၇၉၈၅, ဝ၁-၅၃၆ဝ၅၈, ဝ၁-၇၂၅၄၈ဝ
 ၃  Multi Media Group  ဦး‌ကျော်ဆန်း ဝ၁-၆၅၄၉၆ဝ, ဝ၁-၅၅၄၉၂၉
 ၄  MTZ Advertisiment Media ဦးတင်ဝင်း ဝ၁-၅၃၇၉၈၅, ဝ၁-၅၃၆ဝ၅၈, ဝ၁-၇၂၅၄၈ဝ
 ၅ Zomia Media ဦးချိုပြုံး  ဝ၁-၂၉၅၅၁၅, ဝ၁-၃၉၇၁