(ကယားအစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ရင်သွေးငယ်တို့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် အမူအကျင့်များ