မြန်မာစာမြန်မာစကား (စကားလုံးနှင့်အနက်အဓိပ္ပါယ် - ၀၃)