(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” နဂါးမောက်သီး၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး