မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား စိန်ရတုဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "ကောင်းမြတ်အစဉ်အလာ လက်ဆင့်ကမ်းပညာ (ZOOM)" ဒေါ်ခင်စမ်းမြင့် (ဦးစီးအရာရှိ-အစီအစဉ်) (၁၉၇၈-၁၉၉၂)