၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် August လကုန်အထိ (၁၁)လတာ ကာလအတွင်း (၉၂)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကုန်သွယ်မှုပြုထား