၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့သည် “ဒီပါဝလီ”နေ့ ဖြစ်သည့်အတွက် အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ